Over Gerrit Blaauw

Wie was Gerrit Blaauw?

Gerrit Blaauw was een doopsgezind predikant, geboren in Wormerveer op 27 december 1704 en overleden in Wormerveer op 2 april 1787. In zijn lange leven heeft hij op alle mogelijke manieren heel veel goed gedaan voor de mensen in zijn omgeving. Gerrit Blaauw stond in zijn tijd gelijk aan ‘Goed doen’, het doel van onze vereniging

Hoe is het Gerrit Blaauw Fonds ontstaan?

Het fonds is ontstaan in 1963, toen de Spaarbank te Wormerveer werd overgenomen door de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Bij die overname bleef een aanzienlijk vermogen over. De vereniging ‘Spaarbank te Wormerveer’ werd via een statutenwijziging de ‘Vereniging tot aanwending der fondsen van de voormalige “Spaarbank te Wormerveer”, genaamd ‘Gerrit Blaauw’. Het bestuur kon hierna de opbrengsten van het verenigingsvermogen aanwenden voor ideële doelstellingen.

Doelstelling van het Gerrit Blaauw Fonds volgens de statuten artikel 3 lid 1:

Het doel van de vereniging is het geven van steun aan:

 • personen, die door hun lichamelijke conditie en/of financiële positie niet in de gelegenheid zijn zich overeenkomstig hun aangeboren mogelijkheden te ontwikkelen
 • personen, die door hun lichamelijke handicap daaraan behoefte hebben, teneinde die handicap te overkomen, respectievelijk te verlichten;
 • instellingen, welke zich op wetenschappelijk, cultureel en/of ander algemeen maatschappelijk gebied verdienstelijk maken en daarbij steun behoeven.

Wie was Gerbrand de Jong?

Gerbrand de Jong was een Zaanse ondernemer, geboren in Westzaan in 1917 en overleden in Wormerveer in 1984. Hij was directeur van Gebrs. de Jong Papierfabriek te Westzaan. Hij was ook raadslid van Wormerveer, statenlid van Noord-Holland en lid van de Eerste Kamer. Daarnaast had hij een zeer groot aantal bestuurlijke functies o.a bij de polder Westzaan, Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Amstelland, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en vele andere maatschappelijke instellingen.

Hoe is het Fonds Gerbrand de Jong ontstaan?

Gerbrand de Jong was lid van Gerrit Blaauw. Zijn weduwe Ciny ( G.J.M.) de Jong heeft na haar overlijden in 1996 haar vermogen nagelaten aan het Gerrit Blaauw Fonds met de opdracht dit apart te administreren binnen het fonds onder de naam Fonds Gerbrand de Jong. Ook de uitkeringen worden onder deze naam gedaan.

Doelstelling van Fonds Gerbrand de Jong volgens de statuten Gerrit Blaauw Fonds artikel 3 lid 2:

Het fonds Gerbrand de Jong dient uitsluitend steun te verleen aan de in de doelstelling van de vereniging genoemde personen, die de economische en/of medische wetenschap, in het bijzonder postacademiaal, beoefenen en/of instellingen die als doel hebben het wetenschappelijk onderzoek, speciaal op economisch en medisch gebied.

Door op de volgende link te klikken is een uitreksel van het beleidsplan zichtbaar  Beleidsplan 2022-2025

Financieel.

Door een zorgvuldig beheer van het vermogen kan jaarlijks worden uitgekeerd aan goede doelen. Sinds de oprichting heeft het Gerrit Blaauw Fonds haar vermogen kunnen uitbouwen door donaties en legaten en belegging van haar vermogen. De financiële middelen van het fonds worden beheerd met perspectief op een gezonde financiële positie op lange termijn. Jaarlijks probeert het fonds 90% van de opbrengsten uit te geven aan goede doelen. Als er jaren zijn waarin deze doelstelling niet wordt behaald, dan wordt in de daarop volgende jaren een inhaalslag gemaakt om over een langere periode alsnog de 90% te behalen. Op deze die manier probeert het Gerrit Blaauw Fonds langdurig te blijven voldoen aan haar maatschappelijke doelstellingen.

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De samenstelling van het bestuur is vermeld onder de contactgegevens van deze website.

In 2022 heeft het Gerrit Blaauw Fonds in totaal € 81.900 toegekend.

Staat van baten en lasten over 2022:

 • De baten exclusief legaten en schenkingen: € 95.136
 • Legaten en schenkingen over 2022 bedragen nihil
 • Goede doelen: € 81.900   waarvan € 15.000 ten laste van Fonds Gerbrand de Jong
 • Lasten, exclusief beleggingsrendementen: € 10.399. Hiervan ziet afgerond € 6.200 toe op negatieve bankrente en bankkosten
 • Beleggingsrendementen: negatief € 36.004
 • Netto resultaat: negatief € 240.927

Staat van baten en lasten over 2021:

 • De baten exclusief legaten en schenkingen:  € 75.821
 • Legaten en schenkingen over 2021 bedragen nihil
 • Goede doelen: € 53.051 waarvan € 11.000 ten laste van Fonds Gerbrand de Jong
 • Lasten, exclusief beleggingsrendementen: € 10.587. Hiervan ziet afgerond € 7.700 toe op negatieve bankrente en bankkosten
 • Beleggingsrendementen: negatief € 201.989
 • Netto resultaat : positief € 214.172

De jaarrekening van het Gerrit Blaauw Fonds wordt jaarlijks samengesteld door AAGORA Accountants & Adviseurs B.V.

Het Gerrit Blaauw Fonds is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer     406 172 92.

Bij de belastingdienst staat het fonds geregistreerd als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) onder het RSIN nummer 8157.09.201

Het correspondentieadres van het Gerrit Blaauw Fonds is
secretaris Gerrit Blaauw Fonds
De Hofstee 5
1531 SZ Wormer
© Copyright - Gerrit Blaauw Fonds