Uittreksel uit het beleidsplan Gerrit Blaauw Fonds 2022 – 2025

Inleiding

De Vereniging tot aanwending der fondsen van de voormalige “Spaarbank te Wormerveer” genaamd Gerrit Blaauw (hierna: “GB”) beheert twee fondsen:

  • het Gerrit Blaauw Fonds. Dit fonds steunt goede doelen op wetenschappelijk, cultureel en /of ander algemeen maatschappelijk gebied. Daarnaast geeft het steun aan personen die door een lichamelijke handicap hieraan behoefte hebben om hun handicap te verlichten. Het werkgebied omvat de voormalige gemeenten Wormerveer (incl. Westknollendam), Wormerland ( incl. Oostknollendam) en Jisp.
  • Fonds Gerbrand de Jong. Dit fonds is met name bedoeld voor steun voor postacademisch medisch en economisch onderzoek en heeft als haar werkgebied de gemeenten Zaanstad en Wormerland.

GB heeft in 2012 en in 2016 de beschikking gekregen over een aanzienlijke erfenis. Het vermogen van GB is hierdoor fors toegenomen. Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat de uitkeringen/subsidies aan aanvragers beperkt zijn gebleven als gevolg van de strikte voorwaarden waaraan moet worden voldaan, met name voor het Fonds Gerbrand de Jong.

Elk jaar zal op het vermogen een inflatie correctie toegepast worden indien de inflatie boven de 2% uitkomt.

Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur gemeend een beleidsplan voor de komende jaren op te stellen dat als leidraad dient  voor het huidige en toekomstige besturen.

Beleggingen en opbrengsten

GB  streeft ernaar om jaarlijks voldoende rendement op haar vermogen te behalen om alle goedgekeurde aanvragen te kunnen honoreren. Dit gebeurt vanuit een defensieve beleggingstrategie. Om dit te bereiken worden de volgende beleggingsdoelstellingen aangehouden:

  • Vermogensmix bestaat uit maximaal 40% aandelen. De overige 60% bestaat uit obligaties en liquiditeiten
  • Aandelen dienen te worden verspreid over sectoren (dus geen overweging in een bepaalde sector)
  • Obligaties dienen minimaal een B notering te hebben
  • Obligaties met een B notering mogen maximaal 25% van het vermogen bedragen
  • Obligaties dienen gestaffeld te vervallen, dus verspreid over de jaren heen
  • Exotische vormen (perpetuals e.d.) mogen maximaal 10% van het vermogen bedragen

Waardering beleggingen

Aandelen en obligaties worden vanaf 2016 gewaardeerd op de aanschaf- of lagere markt waarde. Koersresultaten worden dus pas gerealiseerd bij de verkoop van de aandelen of obligaties.

Bij het beoordelen van de ontvangen aanvragen zijn de statuten van GB leidend. Niettemin is de doelstelling om jaarlijks minimaal 90% van de opbrengsten, exclusief legaten en schenkingen, uit te keren. Als er jaren zijn waarin deze doelstelling niet wordt gehaald, dan wordt in daarop volgende jaren een inhaalslag gemaakt om over een langere periode alsnog de 90% doelstelling te behalen. Te allen tijde wordt vermogensvorming in GB voorkomen en zal men proberen het vermogen intact te houden dan wel een kleine inflatiecorrectie toe te passen indien dat gewenst is.

Promotie

Om te zorgen dat er voldoende aanvragen worden ontvangen wordt er een website bijgehouden. Deze website geeft algemene informatie over GB en biedt tevens de mogelijkheid om aanvragen in te dienen.

GB zal daarnaast regelmatig actief potentiële aanvragers benaderen om zodoende ervoor te zorgen dat er voldoende aanvragen worden gegenereerd. Dit betreft dan met name die aanvragen die op het economisch en wetenschappelijk onderzoek zijn gericht.

Contacten met  andere fondsen

Naast GB zijn er nog twee grote, soortgelijke, fondsen actief in de Zaanstreek. Dit betreft het PM Duyvis Fonds en het HonigLaan Fonds.

Gerrit Blaauw is voornemens om van tijd tot tijd met deze fondsen te overleggen om op die manier grootschalige projecten te kunnen ondersteunen.

Nieuwe leden

Een gezonde vereniging is gebaat bij een gezond ledenbestand. Om vergrijzing te voorkomen, is de vereniging actief op zoek naar jonge leden die qua achtergrond goed passen bij het profiel van de vereniging en die bereid zijn een actieve bijdrage te leveren.

Mandaat

Het bestuur krijgt ieder jaar een mandaat van de vereniging wat zij naar eigen inzicht kan besteden aan aanvragen binnen de doelstellingen van het fonds. Het bestuur legt in de jaarvergadering daarover verantwoording af aan de leden van de vereniging.

Daarnaast kunnen de leden, onafhankelijk van het dagelijks bestuur, een mandaat bestemmen aan een goed doel.